Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hartelijk welkom op onze website https://www.tamron.eu/nl/en hartelijk dank voor de getoonde belangstelling voor ons bedrijf. Wij hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens bevatten informatie over persoonlijke en feitelijke verhoudingen van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder vallen bijv. de achternaam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum, maar ook alle andere gegevens die betrekking kunnen hebben op een identificeerbare persoon. 

Omdat persoonsgegevens speciale wettelijke bescherming genieten, zullen ze bij ons alleen voor zover dat voor de beschikbaarstelling van onze internetsite en het leveren van onze prestatie vereist is, worden verzameld. Hierna informeren wij u over welke persoonsgebonden informatie wij tijdens uw bezoek aan onze internetsite verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Ons privacybeleid is in overeenstemming met de wettelijke regelingen, in het bijzonder die van de Federal Privacy Act (FPA), de Duitse telemediawet (TMG) en de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en opslaan als dit voor de functionele beschikbaarstelling van deze internetsite en onze content en prestaties vereist is, alsook voor de verwerking van aanvragen en eventueel voor de afhandeling van bestellingen/contracten, maar dit uitsluitend als hiervoor een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 grond 1 sub f van de AVG of een andere toestemmingsverklaring bestaat. Alleen wanneer u van tevoren apart uw toestemming hebt gegeven, volgt gebruik van uw gegevens ook voor verdere, in de toestemmingsverklaring bepaalde doeleinden, bijv. voor de toezending van reclame via de nieuwsbrief.

 

Verantwoordelijke autoriteit in de zin van artikel 4 lid 7 AVG

Verantwoordelijke autoriteit in de zin van de AVG en andere nationale privacywetten van de lidstaten alsook overige privacybepalingen is: 

Tamron Europe GmbH


Robert-Bosch-Str. 9
50769 Keulen


Tel.: +49 (221) 669544-0


Fax: +49 (221) 669544-404


info@tamron.de

 

Naam en adres van de commissaris gegevensbescherming

U bereikt de onze commissaris gegevensbescherming: 
via e-maill: datenschutz@tamron.de 
of
telefonisch: +49 (221)66 95 44 983

Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logbestanden

Bij elke oproep van onze website maakt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem, van de oproepende computer aan. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 

Omvang van de verwerking van de gegevens

(1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie

(2) Het besturingssysteem van het oproepende apparaat

(3) Het IP-adres van het oproepende apparaat

(4) Datum en tijd van de toegang

(5) Websites en resources (afbeeldingen, bestanden, andere content van de site) die op onze website zijn opgeroepen.

(6) Websites van waaraf het systeem van de gebruiker op onze website is gekomen (referrer-tracking) 

 

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Opslag van deze gegevens samen met persoonsgegevens van een concrete gebruiker vindt niet plaats zodat een identificatie van afzonderlijke bezoekers van de site niet geschiedt.

- Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6 lid 1 sub f AVG (legitiem belang). Ons legitieme belang bestaat daarin het bereiken van het hierna geschetste doeleinde te garanderen.

- Doel van de gegevensverwerking

Verslaglegging vindt plaats voor het behoud van de compatibiliteit van onze website voor zo mogelijk alle bezoekers en voor misbruikbestrijding en het opheffen van storingen. Hiervoor is het noodzakelijk de technische gegevens van de oproepende computer te registreren om zo vroeg mogelijk op weergavefouten, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten in de werking van onze website te kunnen reageren. Bovendien helpen de gegevens ons onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnische systemen in het algemeen te kunnen waarborgen. 

- Duur van de opslag

Eerder genoemde technische gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn, om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar uiterlijk drie maanden na oproep van onze website.

- Bezwaar aantekenen en gegevens laten verwijderen

De mogelijkheid bezwaar aan te tekenen of gegevens te laten verwijderen richt zich naar de hierna in deze privacyverklaring geschetste algemene regelingen voor het gegevensbeschermingrecht op bezwaar en verwijdering van gegevens. 

 

 

Speciale functies van onze website

Onze website biedt u verschillende functies bij het gebruik waarvan uw persoonsgegevens door ons worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Hierna leggen wij uit wat er met uw gegevens gebeurt:

 

Contactformulier (en):

- Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

De door u in onze contactformulieren ingevoerde gegevens.

- Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6 lid 1 sub a AVG (stilzwijgende goedkeuring)

- Doel van de gegevensverwerking

De via ons contactformulier of via onze contactformulieren verzamelde gegevens zullen wij uitsluitend gebruiken voor de bewerking van een concrete contactaanvraag die via het contactformulier bij ons binnenkomt.

- Duur van de opslag

Na bewerking van uw aanvraag worden de verzamelde gegevens onverwijld verwijderd mits er geen sprake is van wettelijke bewaartermijnen.

- Bezwaar aantekenen en gegevens laten verwijderen

De mogelijkheid bezwaar aan te tekenen of gegevens te laten verwijderen richt zich naar de hierna in deze privacyverklaring geschetste algemene regelingen voor het gegevensbeschermingrecht op bezwaar en verwijdering van gegevens.

Formulier voor aanmelden voor de nieuwsbrief:

- Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

De door u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens.

- Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6 lid 1 sub a AVG (stilzwijgende toestemming)

- Doel van de gegevensverwerking

De in het aanmeldscherm van onze nieuwsbrief opgenomen gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief waarin wij u informeren over al onze diensten en noviteiten. Wij zullen u na de aanmelding een bevestigingsmail sturen met daarin een link die u moet aanklikken om de aanmelding voor onze nieuwsbrief te voltooien (Doubler-Opt-IN)>

- Duur van de opslag

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink, die ook in onze nieuwsbrief staat, te klikken. Uw gegevens worden onmiddellijk na de afmelding door ons verwijderd. Ook in geval van een niet-voltooide aanmelding worden uw gegevens onmiddellijk door ons gewist. Wij behouden ons het recht voor zonder opgaaf van redenen en zonder u vooraf of nadien daarover te informeren uw gegevens te wissen.

- Bezwaar aantekenen en gegevens laten verwijderen

De mogelijkheid bezwaar aan te tekenen of gegevens te laten verwijderen richt zich naar de hierna in deze privacyverklaring geschetste algemene regelingen voor het gegevensbeschermingrecht op bezwaar en verwijdering van gegevens.

 

 

Statistische evaluatie van de bezoeken aan deze website – webtracker

 

Wij verzamelen, verwerken en slaan bij het oproepen van deze website of afzonderlijke bestanden van de website de volgende gegevens op: IP-adres, website van waaraf het bestand is opgeroepen, naam van het bestand, datum en tijd van de oproep, overgedragen hoeveelheid gegevens een melding over het slagen van de oproep (zogenaamde weblog). Deze toegangsgegevens gebruiken wij uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de constante verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.

Wij gebruiken bovendien voor de evaluatie van de bezoeken aan deze website nog de volgende webtrackers:

Google Analytics

- Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze site gebruiken wij de webtrackingdienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View 94043 Mountain View, VS (hierna: Google Analytics). Google Analytics gebruikt in het kader van de webtracking cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk maken (zogenaamd tracken). Wij voeren deze analyse uit op basis van de trackingservices van Google Analytics om ons internetaanbod voortdurend te optimaliseren en beter beschikbaar te maken. In het kader van het gebruik van onze website worden daarbij gegevens, zoals in het bijzonder uw IP-adres een uw gebruikersactiviteiten, naar de server van Google LLC gezonden en buiten de Europese Unie bijvoorbeeld in de VS verwerkt en opgeslagen.

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat in de VS een redelijk gegevensbeschermingsniveau kan bestaan als het gegevensverwerkende bedrijf zich heeft gecommitteerd aan het Amerikaanse Privacy Shield Verdrag en de gegevensexport naar de VS op deze weg toelaatbaar vormgegeven is. Door de activering van de IP-anonimisering binnen de trackingcode van Google Analytics van deze website wordt uw IP-adres door Google Analytics vóór de transmissie geanonimiseerd. Deze website maakt gebruik van een trackingcode van Google Analytics die is uitgebreid met de operator gat._anonymizeIp(); om alleen een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) mogelijk te maken.

- Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6 lid 1 sub a AVG (toestemmingsverklaring), of in het kader van de registratie bij Google (aanmaak van een Google-account en acceptatie van de daar geïmplementeerde privacy-instructies) of, als u zich niet bij Google hebt geregistreerd, door een expliciete accordering bij het openen van onze site. 

- Doel van de gegevensverwerking

In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere, met het gebruik van de website en het internetgebruik samenhangende, diensten aan ons te kunnen verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google LLLC samengevoegd.

- Duur van de opslag

Google zal de voor de beschikbaarstelling van de webtracking relevante gegevens zo lang opslaan als nodig is om de geboekte internetservice te kunnen verlenen. Het verzamelen en opslaan van de gegevens geschiedt geanonimiseerd. Voor zover er toch sprake is van een relatie tot een persoon worden de gegevens onverwijld verwijderd als deze niet vallen onder wettelijke bewaarplichten. In elk geval volgt de verwijdering na afloop van de bewaarplicht.

- Bezwaar aantekenen en gegevens laten verwijderen

U kunt de registratie en transmissie van de persoonsgegevens naar Google (in het bijzonder van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen, een script-blocker te installeren (deze vindt u op www.noscript.net of www.ghostery.com) of de instelling “Do not Track” van uw browser in te schakelen. U kunt bovendien de vastlegging van de door de Google-cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) de browser-plug-in te downloaden en te installeren. De veiligheids- en privacyprincipes van Google Analytics vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 

 

Onderbrengen van externe webservices en verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze website gebruiken wij actieve JavaScript-content van externe aanbieders, zogenaamde webservices. Door een website op te roepen krijgen deze externe aanbieders eventueel persoonsgebonden informatie over uw bezoek aan onze website. Hierbij is eventueel een verwerking van gegevens buiten de EU mogelijk. U kunt dit verhinderen door een JavaScript-blockers zoals de browser-plug-in 'NoScript' te installeren (www.noscript.net) of JavaScript in uw browser uit te schakelen. Dit kan functiebeperkingen van de websites die u bezoekt tot gevolg hebben.

Wij maken gebruik van de volgende externe internetdiensten:

 

website-check.de
Op onze site wordt een webservice van het bedrijf Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, Duitsland (hierna: website-check.de) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te kunnen garanderen. In dit verband zal uw browser eventuele persoonsgegevens aan website-check.de overdragen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 sub f AVG (legitiem belang). Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over het omgaan met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. U kunt de registratie en de verwerking van uw gegevens door website-check.de verhinderen door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser installeren (deze vindt u op www.noscript.net of www.ghostery.com).

 

Doubleclick
Op onze website wordt een webservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: Doubleclick) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband zal uw browser eventueel persoonsgegevens doorsturen naar Doubleclick. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. Doubleclick heeft zich in het kader van het Europees-Amerikaanse Privacy Shield verdrag zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Doubleclick:https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het vastleggen en de verwerking van uw gegevens door Doubleclick verhinderen, door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.netof www.ghostery.com).
Google
Op onze website wordt een webservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: Google) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband zal uw browser eventuele persoonsgegevens aan Google overdragen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. Google heeft zich in het kader van het Europees-Amerikaanse Privacy Shield verdrag zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het vastleggen en de verwerking van uw gegevens door Google verhinderen, door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).
Google Video
Op onze website wordt een webservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland gebruikt (hierna: Google Video) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband zal uw browser eventuele persoonsgegevens aan Google overdragen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. Google Video heeft zich in het kader van het Europees-Amerikaanse Privacy Shield verdrag zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google Video: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het vastleggen en de verwerking van uw gegevens door Google Video verhinderen, door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).
Google-Apis
Op onze website wordt een webservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland gebruikt (hierna: Google-Apis) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband zal uw browser eventueel persoonsgegevens naar Google-Apis sturen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. Google-Apis heeft zich in het kader van het Europees-Amerikaanse Privacy Shield verdrag zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google-Apis: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het vastleggen en de verwerking van uw gegevens door Google-Apis verhinderen, door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).
Googletagmanager.com
Op onze website wordt een webservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland gebruikt (hierna: Googletagmanager.com) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband zal uw browser eventueel persoonsgegevens naar Googletagmanager.com sturen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. Googletagmanager.com heeft zich in het kader van het Europees-Amerikaanse Privacy Shield verdrag zelf gecertificeerd (zie 
https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Googletagmanager.com: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het vastleggen en de verwerking van uw gegevens door Googletagmanager.com verhinderen, door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).
gstatic
Op onze website wordt een webservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland gebruikt (hierna:: gstatic) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband zal uw browser eventueel persoonsgegevens naar gstatic sturen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. gstatic heeft zich in het kader van het Europees-Amerikaanse Privacy Shield verdrag zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van gstatic: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het vastleggen en de verwerking van uw gegevens door gstatic verhinderen, door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).
YouTube
Op onze website wordt een webservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland gebruikt (hierna: YouTube) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband zal uw browser eventueel persoonsgegevens naar YouTube sturen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. YouTube heeft zich in het kader van het Europees-Amerikaanse Privacy Shield verdrag zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het vastleggen en de verwerking van uw gegevens door YouTube verhinderen, door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).
 

 

Instrueren over het gebruik van cookies

 

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op verschillende sites gebruiken wij cookies om het gebruik van bepaalde functies van onze websites mogelijk te maken. Bij de zogenaamde ‘cookies’ gaat het om kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke tekenvolgorde die een unieke identificatie van de browser bij hernieuwd oproepen van onze website mogelijk maakt. Het proces van opslaan van een cookie-bestand wordt ook wel ‘een cookie instellen’ genoemd. 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6 lid 1 sub f AVG (legitiem belang). Ons legitieme belang bestaat in het behoud van de volledige functionaliteit van onze website, het verhogen van de bedienbaarheid en het mogelijk maken van een individueel aanspreken van de klant. Een identificatie van afzonderlijke bezoekers van de site is met behulp van de cookietechnologie alleen mogelijk als de bezoeker van de site van tevoren op basis van een aparte toestemmingsverklaring persoongegevens aan ons overgelaten heeft.

Doel van de gegevensverwerking

De cookies worden door onze website ingesteld om de volledige functionaliteit van onze website te behouden en de bedienbaarheid te verbeteren. Bovendien kunnen wij met de cookietechnologie afzonderlijke bezoekers herkennen aan pseudoniemen, bijv, een individuele, willekeurige ID, zodat wij persoonlijkere prestaties kunnen leveren.

Duur van de opslag

Onze cookies worden opgeslagen tot het moment dat ze in uw browser worden gewist of, als het gaat om een sessiecookie, tot de sessie is afgelopen.

Bezwaar aantekenen en gegevens laten verwijderen

U kunt uw browser naar wens zo instellen dat u het instellen van cookies in het algemeen verhindert, alleen daarover wordt geïnformeerd, van geval tot geval over het accepteren van cookies beslist: of de acceptatie van cookies in principe te accepteren. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijv. om vast te stellen dat uw pc al eens verbinding heeft gemaakt met onze site (duurzame cookies) of om als laatste bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). Wij maken gebruik van cookies om u meer gebruikerscomfort te kunnen bieden. Om onze comfortfuncties te kunnen gebruiken, adviseren wij u de acceptatie van cookies voor onze site toe te staan.

De mogelijkheid bezwaar aan te tekenen of gegevens te laten verwijderen richt zich verder naar de hierna in deze privacyverklaring geschetste algemene regelingen voor het gegevensbeschermingrecht op bezwaar en het aanspraak mogen maken op verwijdering van gegevens. 

 

 

Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming, communicatie via e-mail

Uw persoonsgegevens worden door technische en organisatorische maatregelen zo beschermd bij het verzamelen, opslaan en verwerken dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij een onversleutelde communicatie via e-mail kan de volledige privacy op het communicatiekanaal naar onze IT-systemen door ons niet worden gegarandeerd zodat wij bij informatie met een hoge geheimhoudingsplicht een versleutelde verzending of verzending per post adviseren.

 

 

Herroepen van toestemmingen - gegevensinformatie en wijzigingsverzoeken - verwijderen en blokkeren van gegevens

U hebt één keer per jaar het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en op elk moment het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van uw gegevens. Uw gegevens worden door ons na uw aanvraag onmiddellijk verwijderd tenzij wettelijke regelingen dit in de weg staan. U kunt een aan ons verleende toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken dus op elk moment herroepen. Verzoeken om informatie, verwijdering en rectificatie van uw gegevens en natuurlijk ook aanbevelingen kunt u op elk moment richten aan het volgende adres:

 

Tamron Europe GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
50769 Keulen 
E-mail: info@tamron.de
Fax: +49 (221) 669544-404

 

 

Recht op het indienen van een klacht bij de autoriteit gegevensbescherming krachtens artikel 77 lid I AVG

 

Als u vermoed dat uw gegevens op onze site onrechtmatig worden verwerkt, kunt u natuurlijk altijd om een g

 

Privacyverklaring

 

Hartelijk welkom op onze website https://www.tamron.eu/be_nl/ en hartelijk dank voor de getoonde belangstelling voor ons bedrijf. Wij hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens bevatten informatie over persoonlijke en feitelijke verhoudingen van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder vallen bijv. de achternaam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum, maar ook alle andere gegevens die betrekking kunnen hebben op een identificeerbare persoon.

 

Omdat persoonsgegevens speciale wettelijke bescherming genieten, zullen ze bij ons alleen voor zover dat voor de beschikbaarstelling van onze internetsite en het leveren van onze prestatie vereist is, worden verzameld. Hierna informeren wij u over welke persoonsgebonden informatie wij tijdens uw bezoek aan onze internetsite verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

 

Ons privacybeleid is in overeenstemming met de wettelijke regelingen, in het bijzonder die van de Federal Privacy Act (FPA), de Duitse telemediawet (TMG) en de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en opslaan als dit voor de functionele beschikbaarstelling van deze internetsite en onze content en prestaties vereist is, alsook voor de verwerking van aanvragen en eventueel voor de afhandeling van bestellingen/contracten, maar dit uitsluitend als hiervoor een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 grond 1 sub f van de AVG of een andere toestemmingsverklaring bestaat. Alleen wanneer u van tevoren apart uw toestemming hebt gegeven, volgt gebruik van uw gegevens ook voor verdere, in de toestemmingsverklaring bepaalde doeleinden, bijv. voor de toezending van reclame via de nieuwsbrief.

 

Verantwoordelijke autoriteit in de zin van artikel 4 lid 7 AVG

 

Verantwoordelijke autoriteit in de zin van de AVG en andere nationale privacywetten van de lidstaten alsook overige privacybepalingen is: 

 

Tamron Europe GmbH
Robert-Bosch-Str. 9
50769 Keulen
Tel.: +49 (221) 669544-0
Fax: +49 (221) 669544-404
info@tamron.de

 

Naam en adres van de commissaris gegevensbescherming

 

U bereikt de onze commissaris gegevensbescherming: 
via e-maill: datenschutz@tamron.de 
of
telefonisch: +49 (221)66 95 44 983

 

Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logbestanden

 

Bij elke oproep van onze website maakt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem, van de oproepende computer aan. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 

Omvang van de verwerking van de gegevens

 

(1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie

(2) Het besturingssysteem van het oproepende apparaat

(3) Het IP-adres van het oproepende apparaat

(4) Datum en tijd van de toegang

(5) Websites en resources (afbeeldingen, bestanden, andere content van de site) die op onze website zijn opgeroepen.

(6) Websites van waaraf het systeem van de gebruiker op onze website is gekomen (referrer-tracking) 

 

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Opslag van deze gegevens samen met persoonsgegevens van een concrete gebruiker vindt niet plaats zodat een identificatie van afzonderlijke bezoekers van de site niet geschiedt.

 

- Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Artikel 6 lid 1 sub f AVG (legitiem belang). Ons legitieme belang bestaat daarin het bereiken van het hierna geschetste doeleinde te garanderen.

 

- Doel van de gegevensverwerking

 

Verslaglegging vindt plaats voor het behoud van de compatibiliteit van onze website voor zo mogelijk alle bezoekers en voor misbruikbestrijding en het opheffen van storingen. Hiervoor is het noodzakelijk de technische gegevens van de oproepende computer te registreren om zo vroeg mogelijk op weergavefouten, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten in de werking van onze website te kunnen reageren. Bovendien helpen de gegevens ons onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnische systemen in het algemeen te kunnen waarborgen. 

 

- Duur van de opslag

 

Eerder genoemde technische gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn, om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar uiterlijk drie maanden na oproep van onze website.

 

- Bezwaar aantekenen en gegevens laten verwijderen

 

De mogelijkheid bezwaar aan te tekenen of gegevens te laten verwijderen richt zich naar de hierna in deze privacyverklaring geschetste algemene regelingen voor het gegevensbeschermingrecht op bezwaar en verwijdering van gegevens. 

 

Speciale functies van onze website

 

Onze website biedt u verschillende functies bij het gebruik waarvan uw persoonsgegevens door ons worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Hierna leggen wij uit wat er met uw gegevens gebeurt:

 

Contactformulier (en):

 

- Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

 

De door u in onze contactformulieren ingevoerde gegevens.

- Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Artikel 6 lid 1 sub a AVG (stilzwijgende goedkeuring)

 

- Doel van de gegevensverwerking

 

De via ons contactformulier of via onze contactformulieren verzamelde gegevens zullen wij uitsluitend gebruiken voor de bewerking van een concrete contactaanvraag die via het contactformulier bij ons binnenkomt.

 

- Duur van de opslag

 

Na bewerking van uw aanvraag worden de verzamelde gegevens onverwijld verwijderd mits er geen sprake is van wettelijke bewaartermijnen.

 

- Bezwaar aantekenen en gegevens laten verwijderen

 

De mogelijkheid bezwaar aan te tekenen of gegevens te laten verwijderen richt zich naar de hierna in deze privacyverklaring geschetste algemene regelingen voor het gegevensbeschermingrecht op bezwaar en verwijdering van gegevens.

 

Formulier voor aanmelden voor de nieuwsbrief:

 

- Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

 

De door u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens.

 

- Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Artikel 6 lid 1 sub a AVG (stilzwijgende toestemming)

 

- Doel van de gegevensverwerking

 

De in het aanmeldscherm van onze nieuwsbrief opgenomen gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief waarin wij u informeren over al onze diensten en noviteiten. Wij zullen u na de aanmelding een bevestigingsmail sturen met daarin een link die u moet aanklikken om de aanmelding voor onze nieuwsbrief te voltooien (Doubler-Opt-IN)>

 

- Duur van de opslag

 

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink, die ook in onze nieuwsbrief staat, te klikken. Uw gegevens worden onmiddellijk na de afmelding door ons verwijderd. Ook in geval van een niet-voltooide aanmelding worden uw gegevens onmiddellijk door ons gewist. Wij behouden ons het recht voor zonder opgaaf van redenen en zonder u vooraf of nadien daarover te informeren uw gegevens te wissen.

- Bezwaar aantekenen en gegevens laten verwijderen

 

De mogelijkheid bezwaar aan te tekenen of gegevens te laten verwijderen richt zich naar de hierna in deze privacyverklaring geschetste algemene regelingen voor het gegevensbeschermingrecht op bezwaar en verwijdering van gegevens.

 

Statistische evaluatie van de bezoeken aan deze website – webtracker

 

Wij verzamelen, verwerken en slaan bij het oproepen van deze website of afzonderlijke bestanden van de website de volgende gegevens op: IP-adres, website van waaraf het bestand is opgeroepen, naam van het bestand, datum en tijd van de oproep, overgedragen hoeveelheid gegevens een melding over het slagen van de oproep (zogenaamde weblog). Deze toegangsgegevens gebruiken wij uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de constante verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.

 

Wij gebruiken bovendien voor de evaluatie van de bezoeken aan deze website nog de volgende webtrackers:

 

Google Analytics

 

- Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

 

Op onze site gebruiken wij de webtrackingdienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View 94043 Mountain View, VS (hierna: Google Analytics). Google Analytics gebruikt in het kader van de webtracking cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk maken (zogenaamd tracken). Wij voeren deze analyse uit op basis van de trackingservices van Google Analytics om ons internetaanbod voortdurend te optimaliseren en beter beschikbaar te maken. In het kader van het gebruik van onze website worden daarbij gegevens, zoals in het bijzonder uw IP-adres een uw gebruikersactiviteiten, naar de server van Google LLC gezonden en buiten de Europese Unie bijvoorbeeld in de VS verwerkt en opgeslagen.

 

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat in de VS een redelijk gegevensbeschermingsniveau kan bestaan als het gegevensverwerkende bedrijf zich heeft gecommitteerd aan het Amerikaanse Privacy Shield Verdrag en de gegevensexport naar de VS op deze weg toelaatbaar vormgegeven is. Door de activering van de IP-anonimisering binnen de trackingcode van Google Analytics van deze website wordt uw IP-adres door Google Analytics vóór de transmissie geanonimiseerd. Deze website maakt gebruik van een trackingcode van Google Analytics die is uitgebreid met de operator gat._anonymizeIp(); om alleen een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) mogelijk te maken.

 

- Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Artikel 6 lid 1 sub a AVG (toestemmingsverklaring), of in het kader van de registratie bij Google (aanmaak van een Google-account en acceptatie van de daar geïmplementeerde privacy-instructies) of, als u zich niet bij Google hebt geregistreerd, door een expliciete accordering bij het openen van onze site. 

 

- Doel van de gegevensverwerking

 

In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere, met het gebruik van de website en het internetgebruik samenhangende, diensten aan ons te kunnen verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google LLLC samengevoegd.

 

- Duur van de opslag

 

Google zal de voor de beschikbaarstelling van de webtracking relevante gegevens zo lang opslaan als nodig is om de geboekte internetservice te kunnen verlenen. Het verzamelen en opslaan van de gegevens geschiedt geanonimiseerd. Voor zover er toch sprake is van een relatie tot een persoon worden de gegevens onverwijld verwijderd als deze niet vallen onder wettelijke bewaarplichten. In elk geval volgt de verwijdering na afloop van de bewaarplicht.

 

- Bezwaar aantekenen en gegevens laten verwijderen

 

U kunt de registratie en transmissie van de persoonsgegevens naar Google (in het bijzonder van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen, een script-blocker te installeren (deze vindt u op www.noscript.net of www.ghostery.com) of de instelling “Do not Track” van uw browser in te schakelen. U kunt bovendien de vastlegging van de door de Google-cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) de browser-plug-in te downloaden en te installeren. De veiligheids- en privacyprincipes van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. 

 

Onderbrengen van externe webservices en verwerking van gegevens buiten de EU

 

Op onze website gebruiken wij actieve JavaScript-content van externe aanbieders, zogenaamde webservices. Door een website op te roepen krijgen deze externe aanbieders eventueel persoonsgebonden informatie over uw bezoek aan onze website. Hierbij is eventueel een verwerking van gegevens buiten de EU mogelijk. U kunt dit verhinderen door een JavaScript-blockers zoals de browser-plug-in 'NoScript' te installeren (www.noscript.net) of JavaScript in uw browser uit te schakelen. Dit kan functiebeperkingen van de websites die u bezoekt tot gevolg hebben.

Wij maken gebruik van de volgende externe internetdiensten:

 

website-check.de

Op onze site wordt een webservice van het bedrijf Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, Duitsland (hierna: website-check.de) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te kunnen garanderen. In dit verband zal uw browser eventuele persoonsgegevens aan website-check.de overdragen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 sub f AVG (legitiem belang). Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over het omgaan met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. U kunt de registratie en de verwerking van uw gegevens door website-check.de verhinderen door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser installeren (deze vindt u op www.noscript.net of www.ghostery.com).

 

Doubleclick
Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View 94043, VS (hierna: Doubleclick) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband zal uw browser eventueel persoonsgegevens doorsturen naar Doubleclick. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. Doubleclick heeft zich in het kader van het Europees-Amerikaanse Privacy Shield verdrag zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Doubleclick:https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het vastleggen en de verwerking van uw gegevens door Doubleclick verhinderen, door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.netof www.ghostery.com).
Google
Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, 94043 VS gebruikt (hierna: Google) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband zal uw browser eventuele persoonsgegevens aan Google overdragen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. Google heeft zich in het kader van het Europees-Amerikaanse Privacy Shield verdrag zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het vastleggen en de verwerking van uw gegevens door Google verhinderen, door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).
Google Video
Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, 94043 VS gebruikt (hierna: Google Video) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband zal uw browser eventuele persoonsgegevens aan Google overdragen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. Google Video heeft zich in het kader van het Europees-Amerikaanse Privacy Shield verdrag zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google Video: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het vastleggen en de verwerking van uw gegevens door Google Video verhinderen, door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).
Google-Apis
Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, 94043 VS gebruikt (hierna: Google-Apis) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband zal uw browser eventueel persoonsgegevens naar Google-Apis sturen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. Google-Apis heeft zich in het kader van het Europees-Amerikaanse Privacy Shield verdrag zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google-Apis: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het vastleggen en de verwerking van uw gegevens door Google-Apis verhinderen, door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).
Googletagmanager.com
Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, 94043 VS gebruikt (hierna: Googletagmanager.com) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband zal uw browser eventueel persoonsgegevens naar Googletagmanager.com sturen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. Googletagmanager.com heeft zich in het kader van het Europees-Amerikaanse Privacy Shield verdrag zelf gecertificeerd (zie 
https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Googletagmanager.com: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het vastleggen en de verwerking van uw gegevens door Googletagmanager.com verhinderen, door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).
gstatic
Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, 94043 VS gebruikt (hierna:: gstatic) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband zal uw browser eventueel persoonsgegevens naar gstatic sturen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. gstatic heeft zich in het kader van het Europees-Amerikaanse Privacy Shield verdrag zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van gstatic: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het vastleggen en de verwerking van uw gegevens door gstatic verhinderen, door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).
YouTube
Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, 94043 VS gebruikt (hierna: YouTube) herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband zal uw browser eventueel persoonsgegevens naar YouTube sturen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het legitieme belang bestaat in een storingsvrije werking van de website. YouTube heeft zich in het kader van het Europees-Amerikaanse Privacy Shield verdrag zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel van het verzamelen daarvan is voldaan. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het vastleggen en de verwerking van uw gegevens door YouTube verhinderen, door de uitvoering van ScriptCode in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).
Instrueren over het gebruik van cookies

 

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

 

Op verschillende sites gebruiken wij cookies om het gebruik van bepaalde functies van onze websites mogelijk te maken. Bij de zogenaamde ‘cookies’ gaat het om kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke tekenvolgorde die een unieke identificatie van de browser bij hernieuwd oproepen van onze website mogelijk maakt. Het proces van opslaan van een cookie-bestand wordt ook wel ‘een cookie instellen’ genoemd. 

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6 lid 1 sub f AVG (legitiem belang). Ons legitieme belang bestaat in het behoud van de volledige functionaliteit van onze website, het verhogen van de bedienbaarheid en het mogelijk maken van een individueel aanspreken van de klant. Een identificatie van afzonderlijke bezoekers van de site is met behulp van de cookietechnologie alleen mogelijk als de bezoeker van de site van tevoren op basis van een aparte toestemmingsverklaring persoongegevens aan ons overgelaten heeft.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

De cookies worden door onze website ingesteld om de volledige functionaliteit van onze website te behouden en de bedienbaarheid te verbeteren. Bovendien kunnen wij met de cookietechnologie afzonderlijke bezoekers herkennen aan pseudoniemen, bijv, een individuele, willekeurige ID, zodat wij persoonlijkere prestaties kunnen leveren.

 

Duur van de opslag

 

Onze cookies worden opgeslagen tot het moment dat ze in uw browser worden gewist of, als het gaat om een sessiecookie, tot de sessie is afgelopen.

 

Bezwaar aantekenen en gegevens laten verwijderen

 

U kunt uw browser naar wens zo instellen dat u het instellen van cookies in het algemeen verhindert, alleen daarover wordt geïnformeerd, van geval tot geval over het accepteren van cookies beslist: of de acceptatie van cookies in principe te accepteren. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijv. om vast te stellen dat uw pc al eens verbinding heeft gemaakt met onze site (duurzame cookies) of om als laatste bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). Wij maken gebruik van cookies om u meer gebruikerscomfort te kunnen bieden. Om onze comfortfuncties te kunnen gebruiken, adviseren wij u de acceptatie van cookies voor onze site toe te staan.

 

De mogelijkheid bezwaar aan te tekenen of gegevens te laten verwijderen richt zich verder naar de hierna in deze privacyverklaring geschetste algemene regelingen voor het gegevensbeschermingrecht op bezwaar en het aanspraak mogen maken op verwijdering van gegevens. 

 

Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming, communicatie via e-mail

 

Uw persoonsgegevens worden door technische en organisatorische maatregelen zo beschermd bij het verzamelen, opslaan en verwerken dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij een onversleutelde communicatie via e-mail kan de volledige privacy op het communicatiekanaal naar onze IT-systemen door ons niet worden gegarandeerd zodat wij bij informatie met een hoge geheimhoudingsplicht een versleutelde verzending of verzending per post adviseren.

 

Herroepen van toestemmingen - gegevensinformatie en wijzigingsverzoeken - verwijderen en blokkeren van gegevens

 

U hebt één keer per jaar het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en op elk moment het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van uw gegevens. Uw gegevens worden door ons na uw aanvraag onmiddellijk verwijderd tenzij wettelijke regelingen dit in de weg staan. U kunt een aan ons verleende toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken dus op elk moment herroepen. Verzoeken om informatie, verwijdering en rectificatie van uw gegevens en natuurlijk ook aanbevelingen kunt u op elk moment richten aan het volgende adres:

 

Tamron Europe GmbH


Robert-Bosch-Straße 9
50769 Keulen

E-mail: info@tamron.de


Fax: +49 (221) 669544-404

 

Recht op het indienen van een klacht bij de autoriteit gegevensbescherming krachtens artikel 77 lid I AVG

 

Als u vermoed dat uw gegevens op onze site onrechtmatig worden verwerkt, kunt u natuurlijk altijd om een gerechtelijke oplossing van het probleem vragen. Los daarvan hebt u de mogelijkheid zich tot een toezichthouder te wenden. U hebt recht op bezwaar in de Europese lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek en/of de plaats van de vermeende overtreding, d.w.z. dat u de autoriteit waartoe u zich wendt in bovengenoemde plaatsen kunt kiezen. De autoriteit gegevensbescherming waarbij de klacht is ingediend, brengt u dan op de hoogte van de status en de resultaten van uw ingediende klacht, inclusief de mogelijkheid van instellen van een beroep in rechte krachtens artikel 78 AVG.

 

Opgemaakt door:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de

erechtelijke oplossing van het probleem vragen. Los daarvan hebt u de mogelijkheid zich tot een toezichthouder te wenden. U hebt recht op bezwaar in de Europese lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek en/of de plaats van de vermeende overtreding, d.w.z. dat u de autoriteit waartoe u zich wendt in bovengenoemde plaatsen kunt kiezen. De autoriteit gegevensbescherming waarbij de klacht is ingediend, brengt u dan op de hoogte van de status en de resultaten van uw ingediende klacht, inclusief de mogelijkheid van instellen van een beroep in rechte krachtens artikel 78 AVG.

 

Opgemaakt door:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de

Helpdesk

TAMRON Lens Utility

TAMRON Lens Utility

Individuele configuratie met de TAMRON Lens Utility Software

Downloads

Downloads

Zoek handleidingen, technische gegevens en brochures

Helpdesk

Helpdesk

Onze helpdesk zal u helpen met uw vragen