Zwrot pieniędzy!

Zwrot pieniędzy!

Przy zakupie obiektywów do systemów Sony FE - 28-200mm | 70-180mm | 28-75mm | 17-28mm - w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. otrzymasz zwrot 450 zł!

W zestawie obiektywy i odpowiednia kwota promocji „cashback”

Sony FE

Tamron to japońska firma produkująca światowej klasy obiektywy z najwyższej półki do aparatów najlepszych marek, takich jak Sony, Canon i Nikon. Firma Tamron zdobyła w Europie kilka prestiżowych nagród, takich jak EISA Lens of the Year i TIPA Best Lens, świadczących o najwyższej jakości produktów. Tamron jest najchętniej wybieraną przez zawodowych fotografów i entuzjastów fotografii z całego świata marką obiektywów.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „TAMRON ZWROT PIENIĘDZY 450 zł”

 1.  Okres obowiązywania promocji: od 01.10.2020 do 31.12.2020 r.
 2. Organizatorem promocji jest: Focus Nordic AB Bergsjödalen 48415 68 Gothenburg / Szwecja (dalej „Organizator” lub „Administrator”)
 3. Promocja dotyczy następujących modeli obiektywów Tamron z mocowaniami Sony FE (dalej jako „Produkty”):
  · 17-28mm f/2.8 Di III RXD
  · 28-75mm f/2.8 Di III RXD
  · 70-180mm f/2.8 Di III VXD
  · 28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD
 4. Promocja polega na sprzedaży premiowej określonych obiektywów, w której premię za zakup Produktu stanowi prawo do żądania przekazania odpowiedniej nagrody. Nagrodą jest zwrot kwoty 450 zł (dalej również jako “Nagroda”) zgodnie z niniejszym regulaminem.
 5. Promocja dotyczy Produktów zakupionych w okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 r. (dalej jako „Okres Promocji“)
 6. Aby wziąć udział w Promocji, należy nabyć Produkt w Okresie Promocji oraz zgłosić żądanie zwrotu najpóźniej do dnia 31.01.2021 r. włącznie.
 7. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany w PLN w ciągu 8 tygodni od momentu otrzymania dokumentów niezbędnych do dokonania zwrotu pieniędzy.
 8. Importerem obiektywu musi być Focus Nordic AB a sam obiektyw musi zostać zakupiony u autoryzowanych dealerów. Lista autoryzowanych dealerów znajduje się na stronie: www.tamron.eu/pl/gdzie-kupic/
 9. Promocja nie dotyczy używanych obiektywów. Produktami objętymi promocją są wyłącznie nowe i oryginalne egzemplarze, które zostały zakupione w autoryzowanych sklepach sprzedaży detalicznej (w tym internetowych) autoryzowanych dystrybutorów Produktów w Polsce. Zakup Produktu z rynku wtórnego; zakup Produktu odnowionego („refurbished“) lub naprawionego; zakup Produktu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej; zakup Produktu, który nie został wprowadzony do obrotu w Polsce lub został nabyty za granicą (w tym przez Internet) albo też zakup Produktu, który został podrobiony lub w jakikolwiek sposób narusza prawo własności intelektualnej Focus Nordic nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.
 10. W Promocji mogą wziąć udział zarówno pełnoletnie osoby fizyczne dokonujące zakupu Produktów w celach nie związanych z działalnością gospodarczą, czyli jako konsumenci w rozumieniu przepisów art. 22 kodeksu cywilnego, jak i przedsiębiorcy będący użytkownikami końcowymi. Nie obejmuje przedsiębiorstw ani organizacji, które zajmują się dystrybucją i odsprzedażą obiektywów.
 11. Zwrot pieniędzy jest jednorazowy na każdy numer seryjny Produktu.
 12. W celu zgłoszenia żądania przekazania Nagrody należy: Wypełnić wniosek o zwrot pieniędzy i przesłać zapisany wniosek w formie pliku elektronicznego (jpeg, pdf) pocztą elektroniczną na adres: cashback@focusnordic.se lub wydrukowany wniosek zwykłą pocztą na adres:
  Focus Nordic AB
  TAMRON CASHBACK
  Bergsjödalen 48
  415 68 Gothenburg / Szwecja
  W nieprzekraczalnym terminie 31.01.2021 r. włącznie.
 13. Organizator zaleca wysyłanie wniosków za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: cashback@focusnordic.se i nie wysyłanie oryginalnych paragonów lub faktur. Organizator nie zwraca żadnych dokumentów.
 14. Wnioski o zwrot są dostępne pod adresem: https://www.tamron.eu/index.php?id=631&L=16
 15. Szczegółowy opis promocji i folder informacyjny są dostępne pod adresem: https://www.tamron.eu/index.php?id=631&L=16
 16. Wnioski o zwrot środków muszą dotrzeć do Focus Nordic do 31.01.2021 r. włącznie.
 17. Jeśli uczestnik zgłosił żądanie przekazania Nagrody, uznaje się, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptował.
 18. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - administratorem danych osobowych uczestników promocji jest : Focus Nordic AB Bergsjödalen 48415 68 Gothenburg / Szwecja (zwanym dalej „Administratorem” lub „Firmą”).
 19. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników Promocji powinny być kierowane na adres Administratora
 20. Dane osobowe uczestników promocji, wskazane w punkcie 12 regulaminu, zawarte także w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. organizacji Promocji i wydania Nagrody, tj. w celu wykonania przyrzeczenia publicznego, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 c) RODO; dane będą przechowywane przez czas: 1 roku od dnia zakończenia trwania promocji;
  2. rozpatrywania reklamacji, na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie prawidłowości wykonania promocji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez okres rozpatrywania reklamacji, przy czym w uzasadnionych przypadkach – dane osobowe uczestników promocji będą przechowywane do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  3. archiwizacji dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przesłanki obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres 5 lat po upływie roku, w którym nastąpiło zdarzenie związane z powstaniem obowiązku podatkowego;
 21. Przekazanie Administratorowi przez uczestnika promocji jego danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym (oznaczonych gwiazdką) jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia wydania Nagrody. Brak ich podania uniemożliwi uczestnikowi promocji otrzymania Nagrody. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 22. Dane osobowe uczestnika Promocji będą przekazane:
  1. Administratorowi – w celu organizacji promocji, w tym m.in. wysyłki Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;
  2. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  3. innym podmiotom w celu realizacji promocji i wykonywania obowiązków Administratora wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www lub wsparcia prawnego i księgowego.
 23. Uczestnikowi promocji wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo: dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 24. Uczestnik promocji ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 25. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
  1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją uczestnika promocji;
  2. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

   

 

 
 
 

Serwis & Wsparcie